Cora Bra price: lei 75.oo
Cora Strings price :lei: 45.oo
Cora Lingerie set price: lei 90.oo


Vitoria Bra price: lei 75.oo
Vitoria Strings price :lei: 45.oo
Vitoria Lingerie set price: lei 90.oo
Chloe Bra price: lei 90.oo
Chloe Strings price :lei: 75.oo
Chloe Lingerie set price: lei 130.oo


                                                  Stella Bra price: lei 90.oo
                                                  Stella Strings price: lei 75.oo
                                                  Stella Suspender price: lei 100.oo
                                                  Stella Lingerie Set price: lei 330.oo


                                                                Eva Bra price: lei 130.oo
                                                                Eva Strings price: lei 45.oo
                                                                Eva Lingerie Set price:lei 150.oo

Persoane interesate