Ambrus Bra /price: lei 240.oo


 

 
                                         Bliss Bra price: lei 170.oo
                                         Bliss Strings price: lei 45.oo
                                         Bliss Lingerie Set price:lei 195.oo
Rhea Bodysuit /Price:lei 170.ooEileen Bra price: lei 170.oo
    Eileen String price: lei 150.oo

Eileen lingerie set price: lei 270.oo


Esme Bra price: lei 170.oo
    Esme String price: lei 150.oo

Esme lingerie set price: lei 270.oo 

Vitoria Lingerie Set /price: lei 120.oo
Vitoria Bra/ price:lei 75.oo
Vitoria String/ price:lei 55.oo

Medea Lingerie Set / price: lei 270.oo
Medea Bra               /price: lei 75.oo   
Medea String               /price: lei55.oo
Medea Portjartier       /price: lei 165.oo

Persoane interesate